MENU

Podpora

PODPORA PRE ZÁKAZNÍKOV
 

Na tejto podstránke nájdete odkazy na dokumenty technickej podpory, ktoré sú určené pre našich zákazníkov.


Základné pravidlá pri úhrade za telekomunikačné služby

 1. Bankové spojenie na úhradu účtov za telekomunikačné služby: 0242163902/0900 alebo 0034748113/0900 Slovenská sporiteľňa. 
   
 2. Referenčné číslo adresáta resp. špecifický symbol: Je identifikačným údajom overenia zákazníka pri poskytovaní informácii z faktúry. Uvádza sa 0308 - služby. 
   
 3. Variabilný symbol: Ide o identifikačný údaj pri úhrade faktúry bankovým prevodom, ktorý je uvedený na zmluve o pripojení.
   
 4. Splatnosť faktúry: Deň, do ktorého má byť platba pripísaná v prospech účtu KONFER networks. Štandardne je to 15. deň aktuálneho mesiaca. 
  Užívateľ je povinný zaplatiť cenu za poskytovanie siete a služieb v pravidelných opakovaných platbách na každé obdobie, cenu za jednorazové služby, iné jednorazové platby, napríklad depozit, inštalačný poplatok... 
  Užívateľ je povinný pri každej platbe uviesť aj variabilný symbol, ktorý je uvedený v zmluve. Sadzby cien a jednorazových platieb sú uvedené v cenníku alebo na internetovej stránke. Cena za poskytovanie siete a služieb zahŕňa používanie pripojenia na sieť a poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby. Užívateľ má právo zvoliť si spôsob platby. Spôsob platby a obdobie môžu byť menené dohodou zmluvných strán.
  Cena za poskytovanie siete a služieb sa platí v aktuálne obdobie, v ktorom bude poskytovaná sieť a služby. Posledným dňom splatnosti ceny za poskytovanie služieb je 15. (pätnásty) deň po začiatku obdobia, ak nie je v zmluve alebo na faktúre uvedené inak. 
   
 5. Kontakt pre zákazníkov: informácie o faktúrach pre fyzické /právnické/ osoby získate na čísle 0918 62 99 18 alebo 0918 34 88 00.
   
 6. Daňový súhrn: Cena bez DPH: sumár všetkých cien bez DPH nachádzajúci sa na faktúre resp. na Zmluve o pripojení DPH: zobrazuje výšku DPH /možnosť uplatnenia odpočtu u platcov DPH/
  Celková čiastka s DPH: Suma k úhrade, teda cena bez DPH + uplatnená daň. 
   
 7. Pravidelný poplatok: Je poplatok za používanie. V zmysle platného cenníka KONFER networks sa paušálne poplatky preplácajú za aktuálny mesiac, ak je daný produkt zriadený v priebehu mesiaca, je za daný mesiac účtovaná alikvótna čiastka.
   
 8. Jednorázový poplatok: Ide o poplatok pre služby - aktivácia, zmena ...
   
 9. V prípade potreby je možné zaplatiť úhradu za služby cez SIPO, ale aj poukážkou typu U na pošte, alebo jednorázovým bankovým prevodom v banke. Pošta je povinná vydať na požiadanie pokážku typu U bezplatne.